Usuaris

Si bé les Empreses d’Inserció Laboral es caracteritzen pel compliment d’uns requisits que possibiliten estar catalogades com a tal, i per la seva filosofia de responsabilitat social i compromís amb el territori, poden treballar amb un o diversos tipus de grups en risc d’exclusió social. Les Empreses d’Inserció poden dedicar-se professionalment a un o mes sectors productius.

1

La inserció sociolaboral va dirigida a persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi que estiguin desocupades i que tinguin dificultats per a integrar-se en el mercat de treball ordinari.

2.

Són subjectes d’inserció sociolaboral aquelles persones que, estant en la situació descrita en l’apartat 1, estiguin incloses en algun dels col·lectius següents:

· Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral

· Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.

· Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen els requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de juliol.

· Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de menors.

· Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social.

· Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses.

· Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.

· Aturats de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.

3.

L’accés d’una persona a una empresa d’inserció ha d’anar precedit per un informe sociolaboral, homologat per a l’àmbit de Catalunya.

Translate »