Les empreses d’inserció

05_empreses

Què son?

Podeu consultar la Llei 27/2002 de 20 de desembre de 2002 en la nostra web en l’apartat de documentació.

Concepte d’empresa d’inserció (segons la Llei 27/2002 de 20 de desembre de 2002 – Article 3)

1.

Té la consideració d’empresa d’inserció aquella que sigui qualificada com a tal, que porti a terme qualsevol activitat econòmica de producció de béns o de prestació de serveis i l’objecte social de la qual tingui com a finalitat primordial la integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d’exclusió social.

2.

Poden ésser qualificades com a empreses d’inserció les societats mercantils, les societats laborals i les cooperatives que, legalment constituïdes, compleixin el que estableix aquesta Llei.

3.

La finalitat primordial d’aquestes empreses s’ha d’acreditar amb el compliment dels requisits exigits per l’article 4.

07_empreses

Identitat

Les Empreses d’Inserció conserven la lògica de les empreses de caràcter ordinari aplicant-hi i conjugant fòrmules d’integració sociolaboral. El paper de les Empreses d’Inserció a través d’aquestes mesures d’economia social contribueixen, a la integració sociolaboral de grups en risc d’exclusió.

Així doncs, al mateix temps que s’assoleixen fites de caire social, les Empreses d’Inserció porten a terme una idea de negoci produïnt béns i serveis de qualsevol sector, i per a qualsevol mercat.

Les Empreses d’Inserció son un recurs pont per a facilitar l’accés a persones amb dificultats d’inserció sociolaboral, contribuint a desenvolupar les seves aptituds professionals facilitant l’ accés al mercat laboral ordinari.

Translate »