Organització interna

L’organització interna de la FEICAT és democràtica i participativa. Trobareu els Estatuts de la Federació en l’apartat ”Documentació” d’aquesta mateixa Web.

Per tal de facilitar-ne una lectura ràpida i oferir una idea bàsica de com funciona la FEICAT, us remarquem els següents conceptes:

Membres

Poden ser membres de FEICAT aquelles empreses que estiguin registrades en el Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció de la Generalitat de Catalunya. (Consulteu el Títol 2 “Membres de l’Associació Empresarial” del Estatuts).

Assamblea General

És l’òrgan sobirà de l’associació i, com a mínim, es convoca anualment. Hi poden participar totes les empreses federades que estiguin al corrent de les seves obligacions. Cada empresa associada, que estigui al corrent del pagament de les quotes, té dret a un vot. (Consulteu els articles 17 a 26 dels Estatuts).

Junta Directiva

Està designada per l’Assemblea i formada per un president/a, un o més vicepresidents/tes, un secretari/a, un tresorer/a i uns vocals. La duració del mandat és de quatre anys. (Consulteu els articles 27 a 38 dels Estatuts) Dins de la Junta Directiva hi ha una Presidència col·legiada que s’estableix a l’article 37 del Estatuts.

Grups Territorials

Són grups de treball que encara que no estan contemplats en els Estatuts, formen part de la tradició participativa de FEICAT. Agrupen a representants de empreses d’una zona geogràfica determinada. Actualment la seva distribució és equiparable a la distribució provincial de Catalunya. La seva finalitat és la de compartir inquietuds i emprendre iniciatives de foment de les empreses d’inserció de la seva zona i fomentar el treball en xarxa. No tenen representativitat pròpia i poden elevar les seves peticions o accions a la Junta Directiva.

Coordinador/a

És la persona contractada per la Federació que depèn directament de la Junta de FEICAT. La seva labor és de caràcter tècnic i administratiu. Pot representar a FEICAT exclusivament per mandat explícit de la presidència.

Transparència

Feicat fa una gestió acurada i transparent dels seus recursos. Malgrat no estar-ne legalment obligada, FEICAT encarrega a Uniaudit Oliver Camps una auditoria comptable anual que s’envia a tots els socis abans de cada Assemblea General Ordinària. Els informes d’auditoria dels darrers exercicis son els següents:

Translate »