Requisits

Requisits per a les empreses d’inserció (segons la Llei 27/2002 de 20 de desembre de 2002 – Article 4)

1.

Proporcionar als treballadors inclosos en alguna de les situacions esmentades en l’article 2, un itinerari d’inserció, amb :
processos personalitzats i assistits de treball remunerat, formació en el lloc de treball, habituació social i laboral i, si escau, serveis d’intervenció o mesures d’acompanyament social que permetin llur posterior incorporació al mercat de treball ordinari.

2.

Ésser promogudes i participades per una o diverses entitats promotores, d’acord amb el que estableix l’article 5. Aquesta participació ha d’ésser almenys d’un 51% del capital social en el cas de societats mercantils i societats cooperatives. En el cas de societats laborals, és aplicable la normativa específica reguladora d’aquest tipus de societats.

3.

Mantenir, en còmput anual, un mínim d’un 30% i un màxim d’un 70% de treballadors en procés d’inserció respecte al total de la plantilla, sens perjudici dels límits establerts per la normativa específica de societats cooperatives i de societats laborals en matèria de contractació. En cap cas el nombre de persones en procés d’inserció ha d’ésser inferior a dues.

4.

No tenir vinculats els balanços, els comptes de resultats i el patrimoni a altres activitats econòmiques que les de l’objecte social.

5.

Aplicar, com a minim, el 80% dels resultats i/o els excedents disponibles obtinguts en cada exercici econòmic a la millora i/o l’ampliació de les estructures productives i d’inserció. En cas que no hi hagués aquesta necessitat d’ampliació o millora o que no calgués destinar-hi la totalitat del dit percentatge d’excedents o resultats, la part no disposada ha de quedar imputada al fons de reserva de l’empresa, amb la finalitat establerta per aquest apartat.

6.

Estar inscrites en el registre corresponent a llur forma jurídica i en el Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció.

7.

No haver amortitzat cap lloc de treball per acomiadament improcedent durant l’any anterior a la sol·licitud de qualificació.

Translate »