Accions

Les accions que FEICAT – Empreses d’Inserció de Catalunya té definides, son les següents:

01_accions

Sensibilització, Estudis i Jornades

Potenciar estudis i jornades que acostin les problemàtiques, experiències i característiques de les empreses d’inserció i de les persones en exclusió o risc d’exclusió, al conjunt de la ciutadania i als agents socials.

02_accions

Visualització

Un dels aspectes més importants és la visualització de la labor social que desenvolupen les empreses d’Inserció. Aquesta visualització s’ha de fer tan a les xarxes socials, mitjans de comunicació, actes i jornades, participació en Fires ….

03_accions

Interlocució amb Administració i grups parlamentaris

Donar a conèixer les inquietuds del sector al conjunt de les forces polítiques per a poder incorporar la discriminació positiva cap a les EI’s a l’hora de legislar i un canvi d’actitud cap al problema de l’Exclusió Social. Així mateix aconseguir la millora dels actuals marcs normatius i la inclusió de mesures econòmiques, financeres i fiscals cap a les Empreses d’Inserció.

04_accions

Interrelació amb altres xarxes

Obrir les portes a la participació en noves xarxes, mantenint contactes amb les xarxes representants dels diferents territoris i/o sectors d’activitat, així com l’obertura cap a Europa.

06_accions

Participació en òrgans consultius o d’avaluació de les polítiques socials i laborals que afectin a les Empreses d’Inserció

Translate »